Roboty cmentarne/grabarskie

Wykonujemy wszelkie roboty cmentarne związane z organizacją pogrzebu od przygotowania grobu do pochówku, poprzez kopanie grobów ziemnych, budowanie katakumb pojedynczych oraz podwójnych lub samą renowację grobowców. PRACE CMENTARNE WYKONUJEMY NA WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH CMENTARZACH począwszy od małych parafialnych po duże komunalne.

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego Inspektora Sanitarnego,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.

Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina a mianowicie:
 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Do wniosku należy dołączyć:
 • Odpis aktu zgonu
 • Zgody zarządców cmentarzy (cmentarza z którego przenoszone są zwłoki i cmentarza na którym zwłoki mają być pochowane)
 • Zgody członków rodziny zmarłego
 • Oświadczenie firmy przeprowadzającej ekshumację i przewóz zwłok/szczątków.

Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.